SRPMŠ

Stanovy od r. 2014 - Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova (SRPMŠ)

 

a)      Název spolku:           Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova, z.s.

Sídlo spolku:             Fillova 1084/11, Praha 4, 14000

 

b)      Účel spolku:  

Hlavním účelem je spolupráce mezi školou a spolkem v oblastech:

-          výchovně vzdělávací práce školy

-          zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální

-          provozu školy, hygienické a stravovací podmínky dětí

-          zájmové a odborné činnosti ve škole

-          možnosti pomoci rodičů škole

Vedlejší účel spočívá v hospodářské nebo jiné výdělečné činnosti s cílem podporovat hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 

c)      Práva a povinnosti členů vůči spolku:

Členství ve spolku je dobrovolné a nepovinné.

Členem se stane automaticky každý, kdo zaplatí členské příspěvky a členství trvá 1 školní rok.

Každý člen má právo hlasovat (za každé dítě má rodič či jiná zastupující osoba 1 hlas), vyjádřit se k usnesení členské schůze, a dále má právo být volen a volit do výboru SRPMŠ.

      Povinností každého člena je aktivně se účastnit akcí SRPMŠ a platit členské příspěvky, jejichž výše se schválí na členské schůzi na začátku příslušného školního roku.

Povinností členů statutárního orgánu je plnit závěry členské schůze, podporovat účely spolku a zastupovat zájmy SRPMŠ vůči okolí.

Kontrolou hospodaření jsou pověřeni všichni členové statutárního orgánu.

Další práva a povinnosti v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. nabývající platnost od 1.1.2014.

Jménem spolku je oprávněn jednat a hospodařit s účtem má předseda a pokladník. Nahlížet do účtu mají právo třídní zástupci a ředitelka MŠ Fillova, Praha 4.

 

d)     Určení statutárního orgánu – Statutární orgán je volen a schvalován 1x ročně na začátku školního roku na členské schůzi SRPMŠ většinou přítomných členů. Další schůzi během roku svolává jakýkoli člen statutárního orgánu na podnět alespoň třetiny členů. Funkční období statutárního orgánu je 1 rok.

Statutární orgán má toto složení:

-          Předseda

-          Pokladník

-          Třídní zástupci za jednotlivé třídy Jahůdky, Sluníčka, Rosničky a Borůvky.

 

e)      Zásady hospodaření: Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky rodičů ve výši schválené každý rok na členské schůzi a případně příjmy z akcí pořádaných SRPMŠ. Tyto finanční zdroje jsou čerpány na sportovní a kulturní akce pro děti a nákup pomůcek a hraček dětem.

 

 

Zápis z členské schůze SRPMŠ Fillova, z.s., konané dne 12.10.2016

Program:

 1. Zahájení členské schůze a přivítání účastníků schůze paní ředitelkou Benešovou.

 2. Statutární orgán seznámil účastníky s úspěšným dokončením všech změn požadovaných novým občanským zákoníkem (1. Oznámení o změně stanov spolku bylo zasláno doporučeně na úsek sdružování MV ČR, Náměstí hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; 2. zveřejnění Stanov spolku a Zápisu ze schůze na internetových stránkách MŠ Fillova; 3. zhotoveno nové razítko; 4. vybrána účetní a pověřena plnou mocí pro podání daňového přiznání spolku a změnu hospodaření z kalendářního na hospodářský rok, jehož začátek i konec se bude shodovat s příslušným školním rokem).

 3. Bylo navrženo a jednomyslně schváleno složení nového statutárního orgánu Spolku rodičů a přátel mateřské školy Fillova pro školní rok 2016/2017 v tomto složení:

                        Předsedkyně - p. Lohynská Radka

                 Pokladní - p. Denisa Benešová

                 Zástupce třídy "Jahůdek" - p. Lenka Koželská

                 Zástupce třídy "Sluníček" - p. Šárka Zátková

                 Zástupce třídy "Rosniček" - p. Petra Veselá

                 Zástupce třídy "Borůvek" - p. Lohynská Radka

 1. Prezentace pozitivních výsledků hospodaření SRPMŠ za loňský rok 2015/2016 – zůstatek 15.629- Kč (dar MŠ 60000 Kč na dárky na vánoce do jednotlivých tříd a pro všechny děti domů, SRPMŠ platila dárky k MDD a k Mikuláši, přivítací dárky 1.9.2016, příspěvky na výlety dětí, rozloučení a dárky pro předškoláky, profesionální divadlo, účetnictví...).

 2. Návrh čerpání prostředků SRPMŠ pro školní rok 2016/2017 v podobném rozsahu jako v loňském školním roce – viz zvláštní příloha.

 3. Členský příspěvek rodičů byl schválen hlasováním všemi přítomnými ve stejné výši jako vloni: 1400,-Kč / celý školní rok. Částka se bude platit výhradně na účet spolku číslo 2400495283/2010. Prosíme provést platbu do 31.10.2016 a do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno dítěte a třídu.

 4. Kontaktní email na členy statutárního orgánu spolku je srps.fillova@seznam.cz

 5. Důležité informace pro rodiče o školkových akcích a výletech či požadavcích jsou vyvěšeny na nástěnce na chodbě u šaten v přízemí naproti oknům a informace jsou také na webových stránkách www.ms-fillova.cz v sekci aktuální informace. Je v zájmu rodičů nástěnky sledovat, neboť není v silách učitelek na vše jednotlivé rodiče upozorňovat.

 6. Paní ředitelka žádá rodiče, aby doprovázeli děti ze šaten do jednotlivých tříd a tam je předávali třídním učitelkám (neposílat děti samotné). Bylo by vhodné, aby rodiče nepovolili dětem jezdit po zábradlí a skákat po schodech po cestě ze šatny do třídy či obráceně. Děti by si neměli zvykat, že si samy otvírají vstupní dveře do budovy školky a branku bzučákem, neboť to pak aktivně zkoušejí i bez dohledu rodičů a je zvýšené riziko zranění.

 7. Žádost o podzimní výpomoc rodičů při hrabání spadaného listí na školkové zahradě - termín bude upřesněn - na vchodových dveřích školky.

 8. Diskuse, dotazy.

   

Dne 12.10.2016 zapsala Lohynská Radka

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha: návrh čerpání prostředků pro školní rok 2016/2017

 

Vážení  rodiče ,

 

                Spolek  rodičů a přátel mateřské školy spolu s vedením školy se tímto na Vás obrací

 

s žádostí o zaplacení  ročního finančního příspěvku - daru rodičů dětem ve výši 1.400,- Kč, odsouhlaseného členskou schůzí SRPMŠ uskutečněné dne 12.10.2016.

 Současně Vám pro přehlednost předkládáme jednoduchou finanční kalkulaci  použití těchto prostředků ve škol. roce 2016 / 2017

 

Výběr:                        102 dětí celkem : 102 x 1.400,-Kč =      142.800,-

                                   Zůstatek ke dni 12.10.2016 (účet+pokladna)    4.088,51 Kč

 

                                   celkem    pro šk.rok 2016/2017                     158.429,51 Kč

 

Návrh čerpání:

 nákup vánočních hraček(sponzor.dar SRPMŠ)  60.000,- Kč

( 15.000,- Kč/ třídu, na dítě : 577,-)

 mikulášská nadílka                                          7.280,-          70,- /dítě

 dárky pro děti – Vánoce                                  10.400,-        100,-/dítě

 profes. divadla 9x                                          35.000,-        37,- Kč/dítě (x 9= 336,-)

 rozloučení s předškoláky                                  5.000,-         48,- Kč/dítě

 MDD dárky                                                     6.400,-         61,-Kč/dítě

 dárky pro předškoláky                                     5.000,-        138,-Kč/dítě

 celodenní  výlety                                           25.000,-         240,- Kč/dítě

 dárky k 1.9.                                                      3.000,-         28,-Kč/dítě

 ----------------------------------------------------------------

 celkem                                                           157.080,- Kč     1.510,- Kč/dítě

 rezerva :                                                           1.349,51 Kč

 

                                                                                           Děkujeme.

 

V Praze dne   12.10.2016

 

 Za výbor SRPŠ  - předsedkyně                                                Za vedení školy –ředitelka

 Radka Lohynská                                                                       Dana Benešová