Drobečková navigace

Úvod > GDPR

GDPR

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA POVĚŘENCE PRO NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU:

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data ProtectionRegulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.Představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě právního předpisu nebo na základě souhlasu subjektu údajů (dítě, zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy).

Zpracování osobních údajů může být také na základě veřejného zájmu nebo při výkonu veřejnémoci.

Souhlas subjektu údajů (zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) musí být informovaný, konkrétní a písemný, správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím, než zpracováníosobních údajů zahájí, a také je povinen jej po celou dobu zpracování prokázat. Souhlas sezpracováním osobních údajů vydává zákonný zástupce dítěte.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí (jejich zákonných zástupců) třetím osobám soukromého práva, obdobně se postupuje i u osobních údajů zaměstnanců školy.

 Právo na přístup k osobním údajům

Každý subjekt údajů (zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají. Postup je následující:

 • subjekt údajů (zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho osobní údaje, osobní údaje jehodítěte.
 • škola musí subjektu údajů (zákonným zástupcům dětí, zaměstnancům), poskytnout kopiezpracování osobních údajů.
 • škola poskytuje subjektu údajů informace o ochraně osobních údajů bezplatně.
 • škola při poskytování údajů upřednostňuje dálkový přístup k osobním údajům žadatele.
 • žádost nelze odepřít z technických nebo jiných provozních důvodů.
 • škola vždy dbá na to, aby žádost o poskytnutou informaci zjišťovala pouze oprávněný zájemžadatele.
 • škola vždy dbá na to, aby při poskytnutí informace o osobních údajích nebyly zároveň poskytnuty osobní údaje jiných osob.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 

 

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení)

Každý subjekt údajů (zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) má právo na opravu k osobním údajům, které se ho týkají. Může se jednat o změnu adresy, jména, bydliště, telefonního čísla pod.

 • třídní učitelky změny zapracují, do 30. září školního roku, do školní matriky. Další doplněnínebo změny ve školní matrice provádějí dle aktuální změny průběžně.
 • zaměstnanci školy mají povinnost ohlašovat zaměstnavateli všechny skutečnosti, které jsounezbytné pro vedení personální a mzdové dokumentace prostřednictvím tiskopisu Ohlašovacípovinnost zaměstnance.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 a 18 nařízení)

Každý subjekt údajů (zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) má právo na výmaz k osobním údajům, které se ho týkají.

 • tohoto práva nelze využít při zákonném zpracovávání osobních údajů jako je školní matrika,přijímací řízení, personální a mzdová evidence apod. S těmito dokumenty je nakládáno dlespisového a skartačního řádu školy (viz Spisový a skartační řád školy) a této směrnice.
 • právo na výmaz nebo omezení osobních údajů se týká pouze případů, kdy subjektu údajů(zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) dává souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • na závěru školního roku se vždy provádí kontrola dokumentace školy, aby dále neobsahovalazbytečné osobní údaje (děti odcházející ze školy, rozvázání pracovního poměru zaměstnanceapod.).

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení)

Každý subjekt údajů (zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

 • tohoto práva nelze využít při zákonném zpracovávání osobních údajů jako je školní matrika,přijímací řízení, personální a mzdová evidence apod. S těmito dokumenty je nakládáno dlespisového a skartačního řádu školy (viz Spisový a skartační řád školy) a této směrnice.
 • právo na výmaz nebo omezení osobních údajů se týká pouze případů, kdy subjektu údajů(zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) dává souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce,

 ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 • V Praze 25.5.2018