Zápis pro školní rok 2020/2021

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ Fillova pro školní rok 2020/2021

 

Den otevřených dveří : je zrušen

Případné  nahlédnutí do tříd Vám umožníme ve dnech zápisu 12.+13.5.2020

od 15-17 hodin.

 

Vydávání přihlášek a evidenčních listů:

 1) v listinné podobě :

22.4. a 23.4.2020 od 13:00 do 17:00 v ředitelně školky

nebo

2) na webu ke stažení zde: 

 Scan_20200205_100052[4].pdf

 

Termín zápisu : 12.5. a 13.5.2020 od 13:00 – 18:00 hodin v ředitelně školky

V těchto dnech se prosím dostavte osobně s vyplněnou přihláškou a evidenčním listem, dále s OP rodiče a dítěte nebo pokud nemá dítě OP s údaji z registru obyvatel (CzechPointu), cizinci s cestovním pasem.

Potvrzení o očkování  dítěte doloží rodiče buď na přihlášce nebo evidenčním listu. Neplatí pro rodiče dětí, které budou plnit povinnou předškolní docházku.

 

Kritéria pro přijetí do Mateřské školy, Praha 4, Fillova 11,

pro školní rok 2020/2021

Kritéria stanovená pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy:  

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

  1. Vždy bude přijato dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  1. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu , v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku. Budou přijímáni děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, podle věku a níže uvedených kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí:

  • Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4 – doložen OP dítěte, originálem výpisu z evidence obyvatel,  podle výpisu z matriky, v případě cizince cestovním pasem
  • Trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce dítěte v MČ Praha 4, nahlédnutím do OP, v případě cizince do cestovního pasu  
  • Věk dítěte (starší má přednost před mladším) 

 Po přijetí žádostí budou děti seřazeny podle věku dítěte a přijímány od nejstaršího, až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě uvolnění kapacity MŠ během školního roku je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání mimo zápis v průběhu celého roku.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře, neplatí pro děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku.

Zákonný zástupce byl seznámen s průběhem přijímacího řízení a s kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, což stvrzuje svým podpisem na podané přihlášce.

Spádová oblast:

Podle usnesení RMČ č. 14R-818/2016 ze dne 27.7.2016 je spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované MČ Praha 4 celé území MČ Praha 4.

V Praze dne: 5.2.2020                                               Bc. Dana Benešová, ředitelka MŠ