Drobečková navigace

Úvod > Zápis

 

Zápis do Mateřské školy, Praha 4, Fillova 11

ve školním roce 2022/2023 - předpokládaný počet volných míst k zápisu: 28

Dle aktuální situace bude zápis probíhat ve dvou kolech:

První kolo zápisu ( termíny viz níže) se týká pouze dětí z České republiky a cizinců trvale žijících v České republice. 

Druhé kolo zápisu ( týká se pouze dětí běženců z Ukrajiny) v termínech :

výdej přihlášek od 18.5. do 3.6. - budou k dispozici na webu od 18.5. do 3.6., fyzicky budeme vydávat 23.5. od 15:00 do 17:00 hodin

příjem přihlášek (zápis): 14.+15.6. od 15:00 do 17:00 hodin v ředitelně školky

rozhodnutí o přijetí x nepřijetí: na webu 17.6.

kritéria  pro druhé kolo zápisu :

1.pobyt dítěte v MČ Praha 4                                                     

2.věk dítěte: přednostně předškoláci, dále od nejstaršího dítěte po nejmladší                                         Інформація про зарахування дітей до дитячих садків в районі Прага 4 на 2022.docx

možnost doložení očkování dítěte.docx              

Přihláška MŠ pro 2. zápis - s překladem (Ukr).docx

vloženo 16.3.2022

První kolo zápisu:

Den otevřených dveří : sobota 26.3. od 9:00 – 11:00 hodin

 

Vydávání přihlášek :

 1. průběžně ke stažení na webu MŠ
 2. v papírové podobě ve dnech 20. a 21. 4. 2022 v ředitelně školky (1. patro)

od 13 – 17 hodin ( při příchodu zazvoňte na ředitelnu)

 

Příjem přihlášek – datum zápisu : 11.5. a 12.5.2022

od 13-18 hodin v ředitelně školky

Osobní  podávání přihlášek bude v omezené míře – může být přítomen pouze 1 zákonný zástupce popř. s dítětem, další rodiče vyčkají na vyzvání před školkou. Z tohoto důvodu  preferujeme níže popsané způsoby podání:

 • Do datové schránky školy ID: 267mc3h
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
 • Poštou – odesílejte s dostatečným předstihem, aby přihláška přišla do termínu zápisu ( do 12.5.2022)
 • Osobním podáním- v zalepené obálce vhozením do poštovní schránky MŠ Fillova – pouze ve dnech 11.+12.5.2022 mezi 13-18 hodinou

Přílohy k přihlášce:

 • Prostá kopie rodného listu
 • Čestné prohlášení o pravdivosti údajů o trvalém bydlišti
 • Vyplněný evidenční list (zasílejte obě strany)
 • Přihláška ke stravování

 

Upozornění:

 

 • Do přihlášky je nutné čitelně uvést e-mailovou adresu zákonného zástupce.
 • Potvrzení zdravotního stavu dítěte  včetně očkování od lékaře stačí přímo na přihlášce nebo v evidenčním listu.
 • Potvrzení o očkování neplatí pro předškoláky, kteří budou plnit povinné předškolní vzdělávání v roce 2022/2023.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat  pediatra a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 Prosíme rodiče, vzhledem k momentální mimořádné situaci, aby zvážili podání přihlášky pouze na jednu školku.

 

Oznámení výsledků zápisu : 31.5.2022

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do naší MŠ bude od 31.5.2022 vyvěšeno na webových stránkách školky a vchodových dveřích školky pod registračními čísly. Registrační čísla Vám budou sdělena po přijetí přihlášky Vašeho dítěte na Vámi uvedené e-mailové adresy, popřípadě SMS na Vámi uvedená telefonní čísla.

Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí ( např. doplnění či pozměnění přihlášky a příloh – NENÍ POVINNÉ) pouze po telefonické domluvě.

Správní rozhodnutí o nepřijetí dítěte budeme zasílat doporučeně na adresu zákonných zástupců.

Správní rozhodnutí o přijetí budeme vydávat osobně na informační schůzce nově přijatých dětí  dne 14.6.2022 v 16:00 hodin v budově MŠ Fillova. Účast jednoho zákonného zástupce je žádoucí. V případě, že byste se nemohli dostavit, volejte prosím předem na telefon 774 614 458 a domluvíme jiný individuální termín. Děkujeme.

Bc. Dana Josefína Benešová, ředitelka MŠ Fillova

 

 

Kritéria pro přijetí do Mateřské školy, Praha 4, Fillova 11,

pro školní rok 2022/2023

Kritéria stanovená pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy:  

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 1. Vždy bude přijato dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2022 pěti let, k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 1. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2022) dosáhne nejméně třetího roku věku. Budou přijímáni děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, podle věku a níže uvedených kritérií.

 

 

 1. Kritéria pro přijímání dětí:
 • Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4   
 • Věk dítěte 

Po přijetí žádostí budou děti seřazeny podle věku  a přijímány od nejstaršího, až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě uvolnění kapacity MŠ během školního roku je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání mimo zápis v průběhu celého roku.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné. Tzn., že předškolní zařízení mohou přijímat pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákonný zástupce byl seznámen s průběhem přijímacího řízení a s kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, což stvrzuje svým podpisem na podané přihlášce.

Spádová oblast:

Podle usnesení RMČ č. 14R-818/2016 ze dne 27.7.2016 je spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované MČ Praha 4 celé území MČ Praha 4.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • Ředitelka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona.
 • Zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu, o nahlížení se vyhotoví protokol ( po předchozí domluvě).
 • Správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce.
 • Správní rozhodnutí o přijetí dítěte budeme vydávat na informační schůzce 14.6. od 16:00 hodin v MŠ Fillova. V případě zájmu ho MŠ odešle  do osobní datové schránky zákonného zástupce, doporučeně na adresu zákonných zástupců nebo si ho může zákonný zástupce po dohodě vyzvednout v MŠ.
 • Podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitelka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře (zákon 561/2004 Sb., školský zákon).

 Žádáme rodiče, pokud si budou podávat přihlášky na více mateřských škol, aby nám nejpozději do 3.6.2022 oznámili, do které mateřské školy jejich dítě skutečně nastoupí (nejlépe na náš e-mail). Děkujeme.

V Praze dne: 8.2.2022                                               Bc. Dana Josefína Benešová, ředitelka MŠ

 

 Soubory ke stažení zde:

 Přihláška do MŠ 2021/2022.doc

evid. list, čestné prohlášení, přihláška stravné.pdf