Drobečková navigace

Úvod > Zápis

Zápis do Mateřské školy, Praha 4, Fillova 11

ve školním roce 2023/2024

 

 

 

                                           Oznámení výsledků zápisu :  31.5.2023

Přijaté děti - registrační čísla:

1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,

27,28,30,32,33,34,35,41,42,43,44,46,51,53,56,

57,58,60,61,62,63,66,68

12 - neuzavřený spis

 

Správní rozhodnutí o nepřijetí dítěte budeme zasílat doporučeně na adresu zákonných zástupců.

Správní rozhodnutí o přijetí budeme vydávat osobně na informační schůzce nově přijatých dětí  dne 14.6.2023 v 16:00 hodin v budově MŠ Fillova. Účast jednoho zákonného zástupce je žádoucí. V případě, že byste se nemohli dostavit, volejte prosím předem na telefon 774 614 458 a domluvíme jiný individuální termín. Děkujeme.

Prosíme rodiče dětí, kteří podali v naší školce přihlášku a vědí, že budou přijati v jiné školce a chtějí tam nastoupit, aby nám to neprodleně písemně oznámili. Děkujeme.

Bc. Dana Josefína Benešová, ředitelka MŠ Fillova

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Harmonogram zápisu do naší MŠ – 2. kolo pro UA děti s dočasnou ochranou (LEX Ukrajina)

 

 Výdej přihlášek : 1.6. 2023   od 13:00 – 18:00 hodin

Příjem přihlášek : 13.6.2023  od 13:00 do 18:00 hodin

Oznámení výsledků: 30.6. 2023 na webu školky a dveřích školky ( pod evidenčními čísly)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kritéria pro přijetí do Mateřské školy, Praha 4, Fillova 11,

pro školní rok 2023/2024

Kritéria stanovená pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy:  

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

  1. Vždy bude přijato dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let, k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  1. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu , v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne nejméně třetího roku věku. Budou přijímáni děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, podle věku a níže uvedených kritérií.

 

 

  1. Kritéria pro přijímání dětí:
  • Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4   
  • Věk dítěte (děti, které dovrší do 31.8.2021 věku 3 let) 

 Po přijetí žádostí budou děti seřazeny podle věku dítěte a přijímány od nejstaršího, až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě uvolnění kapacity MŠ během školního roku je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání mimo zápis v průběhu celého roku.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné. Tzn., že předškolní zařízení mohou přijímat pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákonný zástupce byl seznámen s průběhem přijímacího řízení a s kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, což stvrzuje svým podpisem na podané přihlášce.

 

Spádová oblast:

Podle usnesení RMČ č. 14R-818/2016 ze dne 27.7.2016 je spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované MČ Praha 4 celé území MČ Praha 4.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

  • ředitelka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona
  • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu, o nahlížení se vyhotoví protokol ( po předchozí domluvě)
  • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
  • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor: ne do firemní DS) nebo si je může zákonný zástupce po dohodě vyzvednout v MŠ
  • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitelka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře (zákon 561/2004 Sb., školský zákon).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Dokumenty ke stažení zde:

 Přihláška do MŠ 2023-2024.doc

 evid. list, čestné prohlášení, přihláška stravné.pdf

 

 

 Vloženo 10.3.2023