Zápis

 

 Zápis pro školní rok 2018/2019

 

          Harmonogram zápisu:

 • Den otevřených dveří:  18.4.2018  - 8:30 - 11:30 hodin
 • Vydávání přihlášek: 2. a 3.5.2018  od 13:00 do 18:00 hodin v ředitelně školky

         ( není podmínkou vzít dítě sebou, žádné doklady 

           a potvrzení zatím nepotřebujeme)   

 • Příjem přihlášek - datum zápisu: 9. a 10.5. 2018  od 13:00 do 18:00 hodin
 • Vyhlášení výsledků zápisu - vydávání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte

         30.5.2018 od 9:00 do 17:00 hodin

 • nahlédnutí do spisu 21.5.2018 od 13:00 do 15:00 hodin (není povinné)
 • počet volných míst k 1.9.2018 : 32 míst

    Kritéria pro přijetí :

Kritéria pro přijetí do Mateřské školy, Praha 4, Fillova 11 pro školní rok 2018/2019

Kritéria stanovená pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy:  Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 1. Vždy bude přijato dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2018 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 1. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu , v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2018) dosáhne nejméně třetího roku věku.
 1. Dále budou přijímáni děti podle s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, podle věku a níže uvedených kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí:

 • Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4 - nutno doložit OP dítěte nebo potvrzením z evidence obyvatel
 • Trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce dítěte v MČ Praha 4, nahlédnutím do OP, v případě cizince do cestovního pasu  
 • Věk dítěte (starší má přednost před mladším) 

 Po přijetí žádostí budou děti seřazeny podle věku dítěte a přijímány od nejstaršího, až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě uvolnění kapacity MŠ během školního roku je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání mimo zápis v průběhu celého roku.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2018 předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře. 

Zákonný zástupce byl seznámen s průběhem přijímacího řízení a s kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, což stvrzuje svým podpisem na podané přihlášce.

Spádová oblast:

Podle usnesení RMČ č. 14R-818/2016 ze dne 27.7.2016 je spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované MČ Praha 4 celé území MČ Praha 4.

V Praze dne: 1.2.2018                                              Bc. Dana Benešová, ředitelka MŠ