Zápis pro školní rok 2019/2020

 

 

Nahlédnutí do spisu ( není povinné) : 23.5.2019 od 13:00 do 15:00 hodin

Vydávání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí)  3.6.2019 od 9:00 do 17:00 hodin.

  O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

 Žádáme rodiče, aby se k podpisu rozhodnutí dostavili osobně. V případě přijetí dítěte do jiné MŠ, prosíme rodiče, aby nám tuto skutečnost sdělili co nejdříve. Umožníte tím přijetí neumístěných dětí. Děkujeme.

 Kritéria pro přijetí :

 

Kritéria stanovená pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 4, Fillova 11 pro školní rok 2019/2020 :  

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

  1. Vždy bude přijato dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2019 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  1. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu , v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2019) dosáhne nejméně třetího roku věku. Budou přijímáni děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, podle věku a níže uvedených kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí:

  • Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4 – je třeba doložit OP dítěte nebo originálem výpisu z Evidence obyvatel na Odboru správních agend  nebo vyhotovením  Údajů z registru obyvatel (lze požádat na pracovištích Czechpointu), v případě cizince cestovním pasem
  • Trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce dítěte v MČ Praha 4, nahlédnutím do OP, v případě cizince do cestovního pasu  
  • Věk dítěte (starší má přednost před mladším) 

 Po přijetí žádostí budou děti seřazeny podle věku dítěte a přijímány od nejstaršího, až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě uvolnění kapacity MŠ během školního roku je možné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání mimo zápis v průběhu celého roku.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře. Děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku, očkování nemusí dokládat.

Zákonný zástupce byl seznámen s průběhem přijímacího řízení a s kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, což stvrzuje svým podpisem na podané přihlášce.

Spádová oblast:

Podle usnesení RMČ č. 14R-818/2016 ze dne 27.7.2016 je spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované MČ Praha 4 celé území MČ Praha 4.

V Praze dne: 1.2.2019                                               Bc. Dana Benešová, ředitelka MŠ