Drobečková navigace

Úvod > SRPMŠ

SRPMŠ

 

Vážení rodiče,

 

srdečně Vás zveme na první společné setkání v letošním školním roce. Setkání spolku rodičů se uskuteční

v úterý 11.10.2022 od 16:30 hodin ve třídě Sluníčko. Budeme rádi pokud si uděláte čas a na setkání přijdete.

 

Program :

 • představení výboru spolku rodičů a jeho schválení
 • seznámení s čerpáním peněz spolku

    za rok 2021/2022

 • návrh čerpání na školní rok 2022/2023
 • odsouhlasení členského příspěvku pro rok 2022/2023
 • informace předsedkyně spolku rodičů a ředitelky školy k průběhu školního roku
 • diskuse, dotazy, návrhy

 

Těší se Vás :

 

za vedení spolku p. Eva Vlčková

za vedení školky Bc. Dana Josefína Benešová

 

 

Vloženo 26.9.2022

 
 

Stanovy od r. 2014 - Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova (SRPMŠ)

 

a)      Název spolku:           Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova, z.s.

Sídlo spolku:             Fillova 1084/11, Praha 4, 14000

 

b)      Účel spolku:  

Hlavním účelem je spolupráce mezi školou a spolkem v oblastech:

-          výchovně vzdělávací práce školy

-          zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální

-          provozu školy, hygienické a stravovací podmínky dětí

-          zájmové a odborné činnosti ve škole

-          možnosti pomoci rodičů škole

Vedlejší účel spočívá v hospodářské nebo jiné výdělečné činnosti s cílem podporovat hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 

c)      Práva a povinnosti členů vůči spolku:

Členství ve spolku je dobrovolné a nepovinné.

Členem se stane automaticky každý, kdo zaplatí členské příspěvky a členství trvá 1 školní rok.

Každý člen má právo hlasovat (za každé dítě má rodič či jiná zastupující osoba 1 hlas), vyjádřit se k usnesení členské schůze, a dále má právo být volen a volit do výboru SRPMŠ.

      Povinností každého člena je aktivně se účastnit akcí SRPMŠ a platit členské příspěvky, jejichž výše se schválí na členské schůzi na začátku příslušného školního roku.

Povinností členů statutárního orgánu je plnit závěry členské schůze, podporovat účely spolku a zastupovat zájmy SRPMŠ vůči okolí.

Kontrolou hospodaření jsou pověřeni všichni členové statutárního orgánu.

Další práva a povinnosti v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. nabývající platnost od 1.1.2014.

Jménem spolku je oprávněn jednat a hospodařit s účtem má předseda a pokladník. Nahlížet do účtu mají právo třídní zástupci a ředitelka MŠ Fillova, Praha 4.

 

d)     Určení statutárního orgánu – Statutární orgán je volen a schvalován 1x ročně na začátku školního roku na členské schůzi SRPMŠ většinou přítomných členů. Další schůzi během roku svolává jakýkoli člen statutárního orgánu na podnět alespoň třetiny členů. Funkční období statutárního orgánu je 1 rok.

Statutární orgán má toto složení:

-          Předseda

-          Pokladník

-          Třídní zástupci za jednotlivé třídy Jahůdky, Sluníčka, Rosničky a Borůvky.

 

e)      Zásady hospodaření: Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky rodičů ve výši schválené každý rok na členské schůzi a případně příjmy z akcí pořádaných SRPMŠ. Tyto finanční zdroje jsou čerpány na sportovní a kulturní akce pro děti a nákup pomůcek a hraček dětem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SRPMŠ rok 2021/2022

 

Vážení rodiče,

na prezenční schůzce členů Spolku rodičů konané dne 7.10.2021 bylo schváleno :

 1. složení výboru SRPMŠ (viz níže)
 2. příspěvek na rok 2021/2022 v částce 1.600,- Kč/dítě 
 3. rezervační příspěvek pro 2 azylové děti v naší MŠ v částce : 2.600,- Kč

 

Prosíme o uhrazení letošního příspěvku do 31.10.2021. Platby posílejte výhradně na účet SRPMŠ 2400495283/2010

a do poznámky prosím napište:

 • jméno dítěte
 • třídu

 

Děkujeme za Vaši  spolupráci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Současně Vám pro přehlednost předkládáme jednoduchou finanční kalkulaci  použití těchto prostředků ve škol. roce 2021 / 2022

Výběr:                         98 dětí celkem

                                    98 x 1.600,-Kč =      156.800,- Kč

                       

Zůstatek ke dni 31.8.2021  účet + pokladna :  0 Kč

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh čerpání:

                                                                                     

nákup vánočních hraček (sponzor.dar SRPMŠ)  60.000,- Kč

( 15.000,- Kč/ třídu, na dítě : 612,-)

mikulášská nadílka                                          9.800,-          100,- /dítě

dárky pro děti – Vánoce                                  16.660,-        170,-/dítě

profes. divadla 9x                                          36.000,-          367,- Kč/dítě

rozloučení s předškoláky                                  5.000,-         50,- Kč/dítě

MDD dárky                                                    9.800,-           100,-Kč/dítě

dárky pro předškoláky cca 35 předš.            5.250,-           150,-Kč/dítě

dárky k 1.9.                                                      4.000,-         40,-Kč/dítě

dravci na zahradě                                            4.500,-          46,- Kč/dítě

bubnování                                                       6.000,-           61,- Kč/dítě

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

rezervovaný příspěvek pro 2 azylové děti :

2x 500,- Kč( celodenní výlet)

1x 1.600,- Kč ( roční příspěvek)                                           27,- Kč/dítě

 

Čerpání  celkem                                             154.610,- Kč   

čerpání na dítě : 1.496,- Kč/rok

čerpání na předškoláka : 1.646,- Kč/rok

rezerva: 2.190,- Kč                                                

 

 

   Děkujeme.                                                            Praze dne  8.10.2021

 Za výbor SRPŠ  - předsedkyně                                               

p. Eva Vlčková                                                                  

 Čerpání sestavila : Benešová, řed.MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis ze schůze výboru SRPMŠ Fillova, z.s., konané dne 7.10.2021

Program:  SCAN_20211018_115838443.pdf