Drobečková navigace

Úvod > SRPMŠ

 

 
 

Stanovy od r. 2014 - Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova (SRPMŠ)

 

a)      Název spolku:           Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova, z.s.

Sídlo spolku:             Fillova 1084/11, Praha 4, 14000

 

b)      Účel spolku:  

Hlavním účelem je spolupráce mezi školou a spolkem v oblastech:

-          výchovně vzdělávací práce školy

-          zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální

-          provozu školy, hygienické a stravovací podmínky dětí

-          zájmové a odborné činnosti ve škole

-          možnosti pomoci rodičů škole

Vedlejší účel spočívá v hospodářské nebo jiné výdělečné činnosti s cílem podporovat hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 

c)      Práva a povinnosti členů vůči spolku:

Členství ve spolku je dobrovolné a nepovinné.

Členem se stane automaticky každý, kdo zaplatí členské příspěvky a členství trvá 1 školní rok.

Každý člen má právo hlasovat (za každé dítě má rodič či jiná zastupující osoba 1 hlas), vyjádřit se k usnesení členské schůze, a dále má právo být volen a volit do výboru SRPMŠ.

      Povinností každého člena je aktivně se účastnit akcí SRPMŠ a platit členské příspěvky, jejichž výše se schválí na členské schůzi na začátku příslušného školního roku.

Povinností členů statutárního orgánu je plnit závěry členské schůze, podporovat účely spolku a zastupovat zájmy SRPMŠ vůči okolí.

Kontrolou hospodaření jsou pověřeni všichni členové statutárního orgánu.

Další práva a povinnosti v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. nabývající platnost od 1.1.2014.

Jménem spolku je oprávněn jednat a hospodařit s účtem má předseda a pokladník. Nahlížet do účtu mají právo třídní zástupci a ředitelka MŠ Fillova, Praha 4.

 

d)     Určení statutárního orgánu – Statutární orgán je volen a schvalován 1x ročně na začátku školního roku na členské schůzi SRPMŠ většinou přítomných členů. Další schůzi během roku svolává jakýkoli člen statutárního orgánu na podnět alespoň třetiny členů. Funkční období statutárního orgánu je 1 rok.

Statutární orgán má toto složení:

-          Předseda

-          Pokladník

-          Třídní zástupci za jednotlivé třídy Jahůdky, Sluníčka, Rosničky a Borůvky.

 

e)      Zásady hospodaření: Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky rodičů ve výši schválené každý rok na členské schůzi a případně příjmy z akcí pořádaných SRPMŠ. Tyto finanční zdroje jsou čerpány na sportovní a kulturní akce pro děti a nákup pomůcek a hraček dětem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SRPMŠ rok 2023/2024

 

Vážení rodiče,

na prezenční schůzce členů Spolku rodičů konané dne 10.10.2023 bylo schváleno :

  1. složení výboru SRPMŠ (viz níže)
  2. příspěvek na rok 2023/2024 v částce 1.600,- Kč/dítě 

 

Prosíme o uhrazení letošního příspěvku do 31.10.2023. Platby posílejte výhradně na účet SRPMŠ 2400495283/2010

a do poznámky prosím napište:

  • jméno dítěte
  • třídu

 

Děkujeme za Vaši  spolupráci.

níže - QR kód pro platbu:

QR kód.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh čerpání:

 

Vážení  rodiče ,

                Spolek  rodičů a přátel mateřské školy spolu s vedením školy se tímto na Vás obrací

s žádostí o zaplacení  ročního finančního příspěvku - daru rodičů dětem ve výši 1.600,- Kč, odsouhlaseného na schůzce členů SRPMŠ konané dne 10.10.2023.

Současně Vám pro přehlednost předkládáme jednoduchou finanční kalkulaci  použití těchto prostředků ve škol. roce 2023 / 2024

Výběr:                         107 dětí celkem

                                    107 x 1.600,-Kč =      171.200,- Kč

                       

Zůstatek ke dni 31.8.2023   účet + pokladna :  2.593,- Kč

 

celkem    pro šk.rok 2022/2023 :  173.793,- Kč

 

Návrh čerpání:

                                                                                     

nákup vánočních hraček (sponzor.dar SRPMŠ)  60.000,- Kč

( 15.000,- Kč/ třídu, na dítě : 555,-)

mikulášská nadílka                                         11.880,-        110,- /dítě

dárky pro děti – Vánoce                                 16.200,-        150,-/dítě

profes. divadla 9x                                          36.000,-        333,- Kč/dítě

MDD dárky                                                    10.800,-        100,-Kč/dítě

dárky pro předškoláky cca 35 předš.               5.250,-        150,-Kč/dítě

dárky k 1.9.                                                      4.480,-         40,-Kč/dítě

celodenní výlet                                               21.600,-       200,- Kč/dítě

-----------------------------------------------------------------

Čerpání  celkem                                             166.210,- Kč   

čerpání na dítě : 1.488,- Kč/rok

čerpání na předškoláka : 1.638,- Kč/rok

rezerva :  7.583,-Kč (pro možné zdražení dárků pro děti oproti předpokladu, drobnosti dětem k akcím školy – masopust, ukládání broučků, sponzorování 1 azylového dítěte = dar 15,- Kč / rok/ dítě )                                               

 

 

            Děkujeme.                                                                        V Praze dne  10.10.2023

 

 

 

 

Za výbor SRPŠ  - předsedkyně                                                

  1. Eva Vlčková

 

Čerpání sestavila :  p. Lexa, pokladník  SRPMŠ a Benešová, řed.MŠ

                                              

                       

 

 

 

 

       

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis ze schůze výboru SRPMŠ Fillova, z.s., konané dne 10.10.2023

 Zápis SRPMS 2023.pdf

 

Přehled čerpání roku 2022/2023:

čerpání roku 2022-2023.pdf