SRPMŠ

 
 
 

Stanovy od r. 2014 - Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova (SRPMŠ)

 

a)      Název spolku:           Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova, z.s.

Sídlo spolku:             Fillova 1084/11, Praha 4, 14000

 

b)      Účel spolku:  

Hlavním účelem je spolupráce mezi školou a spolkem v oblastech:

-          výchovně vzdělávací práce školy

-          zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální

-          provozu školy, hygienické a stravovací podmínky dětí

-          zájmové a odborné činnosti ve škole

-          možnosti pomoci rodičů škole

Vedlejší účel spočívá v hospodářské nebo jiné výdělečné činnosti s cílem podporovat hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 

c)      Práva a povinnosti členů vůči spolku:

Členství ve spolku je dobrovolné a nepovinné.

Členem se stane automaticky každý, kdo zaplatí členské příspěvky a členství trvá 1 školní rok.

Každý člen má právo hlasovat (za každé dítě má rodič či jiná zastupující osoba 1 hlas), vyjádřit se k usnesení členské schůze, a dále má právo být volen a volit do výboru SRPMŠ.

      Povinností každého člena je aktivně se účastnit akcí SRPMŠ a platit členské příspěvky, jejichž výše se schválí na členské schůzi na začátku příslušného školního roku.

Povinností členů statutárního orgánu je plnit závěry členské schůze, podporovat účely spolku a zastupovat zájmy SRPMŠ vůči okolí.

Kontrolou hospodaření jsou pověřeni všichni členové statutárního orgánu.

Další práva a povinnosti v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. nabývající platnost od 1.1.2014.

Jménem spolku je oprávněn jednat a hospodařit s účtem má předseda a pokladník. Nahlížet do účtu mají právo třídní zástupci a ředitelka MŠ Fillova, Praha 4.

 

d)     Určení statutárního orgánu – Statutární orgán je volen a schvalován 1x ročně na začátku školního roku na členské schůzi SRPMŠ většinou přítomných členů. Další schůzi během roku svolává jakýkoli člen statutárního orgánu na podnět alespoň třetiny členů. Funkční období statutárního orgánu je 1 rok.

Statutární orgán má toto složení:

-          Předseda

-          Pokladník

-          Třídní zástupci za jednotlivé třídy Jahůdky, Sluníčka, Rosničky a Borůvky.

 

e)      Zásady hospodaření: Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky rodičů ve výši schválené každý rok na členské schůzi a případně příjmy z akcí pořádaných SRPMŠ. Tyto finanční zdroje jsou čerpány na sportovní a kulturní akce pro děti a nákup pomůcek a hraček dětem.

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z členské schůze SRPMŠ Fillova, z.s., konané dne 8.10.2019

Program:

 1. Zahájení členské schůze a přivítání účastníků schůze paní ředitelkou Benešovou.
 2. Připomenutí organizace placení školného a stravného na rok 2019/2020 paní hospodářkou.
  1. Stravné:
   1. děti 3-6 let = 792,- Kč/měsíc
   2. děti 7 let = 858,- Kč/měsíc
  2. školné - 595,- K/měsíc (neplatí předškoláci a děti s odkladem)
  3. při platbě uvést VS a jméno dítěte
  4. pí. hospodářka je ve školce út a čt
 3. Bylo navrženo a jednomyslně schváleno složení nového statutárního orgánu Spolku rodičů a přátel mateřské školy Fillova pro školní rok 2019/2020 v tomto složení:

Předsedkyně - pí. Jana Vondrášková

             Pokladní – pí. Denisa Benešová

             Zástupce třídy „ Jahůdek“ - pí. Dvořáková

             Zástupce třídy „ Sluníček“- pí. Martina Pleslová

             Zástupce třídy „ Rosniček“ – pí. Pavla Garval Karpíšková

             Zástupce třídy „ Borůvek“ – pí. Fojtíková

 

Prezentace výsledků hospodaření SRPMŠ za loňský rok 2018/2019 – zůstatek na účtu a v pokladně školky k 30.8.2019 byl celkem 23 797,51,- Kč (dar MŠ 58 332 Kč na didaktické vybavení do tříd a dárky na vánoce do jednotlivých tříd a pro všechny děti domů, SRPMŠ platila dárky k MDD a k Mikuláši, přivítací dárky 1.9.2019, příspěvky na výlety dětí, rozloučení a dárky pro předškoláky, dravci, bubnování, profesionální divadla, příspěvky na celodenní výlety...).

 

 1. Návrh čerpání prostředků SRPMŠ pro školní rok 2019/2020 v podobném rozsahu jako v loňském školním roce – viz zvláštní příloha.
 2. Členský příspěvek rodičů byl schválen hlasováním všemi přítomnými ve výši : 1500,-Kč / celý školní rok. Částku odesílejte pouze na účet spolku u Fio číslo 2400495283/2010. Prosíme provést platbu do 31.10.2019 a do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno dítěte a třídu.
 3. Kontaktní email na členy statutárního orgánu spolku je srps.fillova@seznam.cz
 4. Diskuse, dotazy.   
  1. Akce navíc některé třídy se neplatí z fondu SRPMŠ.
  2. Prosíme předávat děti ve třídě učitelkám a opět si je od učitelek vyzvedávat.
  3. Prosíme číst nástěnky a web.
  4. Prosíme, aby děti samy neotvíraly vstupní dveře a vrátka.
  5. Prosíme, aby se děti neklouzaly a neskákaly na schodech u vstupních dveří.
  6. Prosíme, aby každý rodič zazvonil sám při vyzvedávání dětí.
  7. Prosíme, aby nemocné děti nechodily do školky.
  8. Příspěvek za jedno dítě byl předán paní ředitelce v hotovosti a zapsán do pokladny SRPMŠ – rodiče nechtějí být členy SRPMŠ.

Dne 14.10.2019

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha: návrh čerpání prostředků pro školní rok 2019/2020

 

Vážení rodiče ,

                Spolek rodičů a přátel mateřské školy spolu s vedením školy se tímto na Vás obrací

s žádostí o zaplacení ročního finančního příspěvku - daru rodičů dětem ve výši 1.500,- Kč, odsouhlaseného plenární schůzí SRPMŠ uskutečněné dne 8.10.2019.

Současně Vám pro přehlednost předkládáme jednoduchou finanční kalkulaci použití těchto prostředků ve škol. roce 2019 / 2020

Výběr:                         105 dětí celkem

                                    105 x 1.500,-Kč =      157.500,- Kč

                       

Zůstatek ke dni 31.8..2019   účet + pokladna : 23.797,51

Zůstatek ke dni 8.10.2019 : účet + pokladna : 21.097,51

celkem   pro šk.rok 2019/2020 : 178.597,51

 

Návrh čerpání:

                                                                                     

nákup vánočních hraček(sponzor.dar SRPMŠ) 60.000,- Kč

( 15.000,- Kč/ třídu, na dítě : 571,-)

mikulášská nadílka                                         7.350,-         70,- /dítě

dárky pro děti – Vánoce                                  12.600,-       120,-/dítě

profes. divadla 9x                                          40.000,-       42,- Kč/dítě (x 9= 381,-)

rozloučení s předškoláky                                 5.000,-         48,- Kč/dítě

MDD dárky                                                   10.500,-        100,-Kč/dítě

dárky pro předškoláky cca 42 předš.             6.720,-       160,-Kč/dítě

celodenní výlety                                           10.500,-         100,- Kč/dítě

dárky k 1.9.                                                     3.120,-         30,-Kč/dítě

dravci na zahradě                                           5.000,-         48,- Kč/dítě

bubnování                                                       5.500,-           52,- Kč/dítě

-----------------------------------------------------------------

Čerpání celkem                                             166.290,- Kč     čerpání na dítě : 1.680,- Kč/rok

rezerva : 12.307,51 Kč

 

           

                                                                                   Děkujeme.

V Praze dne 8.10.2019