SRPMŠ

Stanovy od r. 2014 - Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova (SRPMŠ)

 

a)      Název spolku:           Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova, z.s.

Sídlo spolku:             Fillova 1084/11, Praha 4, 14000

 

b)      Účel spolku:  

Hlavním účelem je spolupráce mezi školou a spolkem v oblastech:

-          výchovně vzdělávací práce školy

-          zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální

-          provozu školy, hygienické a stravovací podmínky dětí

-          zájmové a odborné činnosti ve škole

-          možnosti pomoci rodičů škole

Vedlejší účel spočívá v hospodářské nebo jiné výdělečné činnosti s cílem podporovat hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 

c)      Práva a povinnosti členů vůči spolku:

Členství ve spolku je dobrovolné a nepovinné.

Členem se stane automaticky každý, kdo zaplatí členské příspěvky a členství trvá 1 školní rok.

Každý člen má právo hlasovat (za každé dítě má rodič či jiná zastupující osoba 1 hlas), vyjádřit se k usnesení členské schůze, a dále má právo být volen a volit do výboru SRPMŠ.

      Povinností každého člena je aktivně se účastnit akcí SRPMŠ a platit členské příspěvky, jejichž výše se schválí na členské schůzi na začátku příslušného školního roku.

Povinností členů statutárního orgánu je plnit závěry členské schůze, podporovat účely spolku a zastupovat zájmy SRPMŠ vůči okolí.

Kontrolou hospodaření jsou pověřeni všichni členové statutárního orgánu.

Další práva a povinnosti v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. nabývající platnost od 1.1.2014.

Jménem spolku je oprávněn jednat a hospodařit s účtem má předseda a pokladník. Nahlížet do účtu mají právo třídní zástupci a ředitelka MŠ Fillova, Praha 4.

 

d)     Určení statutárního orgánu – Statutární orgán je volen a schvalován 1x ročně na začátku školního roku na členské schůzi SRPMŠ většinou přítomných členů. Další schůzi během roku svolává jakýkoli člen statutárního orgánu na podnět alespoň třetiny členů. Funkční období statutárního orgánu je 1 rok.

Statutární orgán má toto složení:

-          Předseda

-          Pokladník

-          Třídní zástupci za jednotlivé třídy Jahůdky, Sluníčka, Rosničky a Borůvky.

 

e)      Zásady hospodaření: Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky rodičů ve výši schválené každý rok na členské schůzi a případně příjmy z akcí pořádaných SRPMŠ. Tyto finanční zdroje jsou čerpány na sportovní a kulturní akce pro děti a nákup pomůcek a hraček dětem.

 

 

 

 

Zápis z členské schůze SRPMŠ Fillova, z.s., konané dne 11.10.2018

 Program:

 

  1. Zahájení členské schůze a přivítání účastníků schůze paní ředitelkou Benešovou
  2.  
  3. Bylo navrženo a jednomyslně schváleno složení nového statutárního orgánu Spolku rodičů a přátel mateřské školy Fillova pro školní rok 2018/2019 v tomto složení:

 

                 Předsedkyně - pí. Jana Vondrášková

                 Pokladní – pí. Denisa Benešová

                 Zástupce třídy „ Jahůdek“ - pí. Martina Pleslová

                 Zástupce třídy „ Sluníček“- pí. Pavla Garval Karpíšková

                 Zástupce třídy „ Rosniček“ – pí. Lenka Koželská

                 Zástupce třídy „ Borůvek“ – pí. Šárka Zátková

 

 

  1. Prezentace pozitivních výsledků hospodaření SRPMŠ za loňský rok 2017/2018 – zůstatek na účtu k 11.10.2018 byl 24.203,51 Kč (dar MŠ 40 000,- Kč na dárky na vánoce do jednotlivých tříd a pro všechny děti domů, SRPMŠ platila dárky k MDD a k Mikuláši, přivítací dárky na 1.9. 2018, příspěvky na výlety dětí, rozloučení a dárky pro předškoláky, dravci, profesionální divadla, příspěvky na celodenní výlety…).

 

  1. Návrh čerpání prostředků SRPMŠ pro školní rok 2018/2019 v podobném rozsahu jako v loňském školním roce – viz zvláštní příloha.

 

  • Členský příspěvek rodičů byl schválen hlasováním všemi přítomnými ve stejné výši jako vloni – 1400,- Kč na celý školní rok. Částku je potřeba zaplatit pouze na účet spolku u Fio,

 

číslo 2400495283/2010. Prosíme provést platbu do 31.10.2018 a do zprávy pro

příjemce uvést příjmení a jméno dítěte a třídu.

 

  1. Kontaktní email na členy statutárního orgánu spolku je srps.fillova@seznam.cz
  2. Podrobnější zápis ze schůze viz. hlavní nástěnka ve školce.

 

 

 

Dne 11.10.2018 zapsala Denisa Benešová

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha: návrh čerpání prostředků pro školní rok 2018/2019

 

 

 

 

                                              Vážení rodiče ,

                Spolek rodičů a přátel mateřské školy spolu s vedením školy se tímto na Vás obrací

s žádostí o zaplacení ročního finančního příspěvku - daru rodičů dětem ve výši 1.400,- Kč, odsouhlaseného plenární schůzí SRPMŠ uskutečněné dne 11.10.2018.

Současně Vám pro přehlednost předkládáme jednoduchou finanční kalkulaci použití těchto prostředků ve škol. roce 2018 / 2019

Výběr:                        101 dětí celkem

                                   101 x 1.400,-Kč =      141.400,- Kč

                       

Zůstatek ke dni 31.8..2018 (účet+pokladna) : 27.203,51 Kč

Zůstatek ke dni 11.10.2018 : účet + pokladna : 24.203,51 Kč

celkem   pro šk.rok 2017/2018 :   165.603,51 Kč

 

 

Návrh čerpání:

                                                                                     

nákup vánočních hraček(sponzor.dar SRPMŠ) 50.000,- Kč

( 12.500,- Kč/ třídu, na dítě : 495,-)

mikulášská nadílka                                         7.070,-        70,- /dítě

dárky pro děti – Vánoce                                 12.120,-       120,-/dítě

profes. divadla 9x                                          40.000,-       44,- Kč/dítě (x 9= 396,-)

rozloučení s předškoláky                                 5.000,-         49,- Kč/dítě

MDD dárky                                                    8080,-            80,-Kč/dítě

dárky pro předškoláky cca 32 předš.             5.000,-       156,-Kč/dítě

celodenní výlety                                          15.150,-         150,- Kč/dítě

dárky k 1.9.                                                      3.120,-         30,-Kč/dítě

dravci na zahradě                                           5.000,-         49,- Kč

-----------------------------------------------------------------

celkem                                                           150.540,- Kč    

rezerva : 15.063,- Kč

 

           

                                                                                  Děkujeme.

V Praze dne 11.10.2018

 

 

 

 

 

 

Za výbor SRPŠ - předsedkyně                                               Za vedení školy –ředitelka

Jana Vondrášková                                                                   Bc.Dana Benešová

 

…………………………..                                                          ………………………………