Drobečková navigace

Úvod > SRPMŠ

SRPMŠ

Vážení rodiče, vzhledem k pandemii ve školním roce 2020/2021 se plánované akce nemohly konat. Nevyčerpané peníze z Vašich příspěvků na tento školní rok dostanete zpět do 15.7. na své účty.
V případě dotazů prosím kontaktujte p. pokladní SRPMŠ na telefon: 608 817 234. Děkujeme. 
 
 

Stanovy od r. 2014 - Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova (SRPMŠ)

 

a)      Název spolku:           Spolek rodičů a přátel mateřské školy Fillova, z.s.

Sídlo spolku:             Fillova 1084/11, Praha 4, 14000

 

b)      Účel spolku:  

Hlavním účelem je spolupráce mezi školou a spolkem v oblastech:

-          výchovně vzdělávací práce školy

-          zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální

-          provozu školy, hygienické a stravovací podmínky dětí

-          zájmové a odborné činnosti ve škole

-          možnosti pomoci rodičů škole

Vedlejší účel spočívá v hospodářské nebo jiné výdělečné činnosti s cílem podporovat hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 

c)      Práva a povinnosti členů vůči spolku:

Členství ve spolku je dobrovolné a nepovinné.

Členem se stane automaticky každý, kdo zaplatí členské příspěvky a členství trvá 1 školní rok.

Každý člen má právo hlasovat (za každé dítě má rodič či jiná zastupující osoba 1 hlas), vyjádřit se k usnesení členské schůze, a dále má právo být volen a volit do výboru SRPMŠ.

      Povinností každého člena je aktivně se účastnit akcí SRPMŠ a platit členské příspěvky, jejichž výše se schválí na členské schůzi na začátku příslušného školního roku.

Povinností členů statutárního orgánu je plnit závěry členské schůze, podporovat účely spolku a zastupovat zájmy SRPMŠ vůči okolí.

Kontrolou hospodaření jsou pověřeni všichni členové statutárního orgánu.

Další práva a povinnosti v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. nabývající platnost od 1.1.2014.

Jménem spolku je oprávněn jednat a hospodařit s účtem má předseda a pokladník. Nahlížet do účtu mají právo třídní zástupci a ředitelka MŠ Fillova, Praha 4.

 

d)     Určení statutárního orgánu – Statutární orgán je volen a schvalován 1x ročně na začátku školního roku na členské schůzi SRPMŠ většinou přítomných členů. Další schůzi během roku svolává jakýkoli člen statutárního orgánu na podnět alespoň třetiny členů. Funkční období statutárního orgánu je 1 rok.

Statutární orgán má toto složení:

-          Předseda

-          Pokladník

-          Třídní zástupci za jednotlivé třídy Jahůdky, Sluníčka, Rosničky a Borůvky.

 

e)      Zásady hospodaření: Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky rodičů ve výši schválené každý rok na členské schůzi a případně příjmy z akcí pořádaných SRPMŠ. Tyto finanční zdroje jsou čerpány na sportovní a kulturní akce pro děti a nákup pomůcek a hraček dětem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SRPMŠ rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

v dotazníku jsme Vás žádali o Vaše vyjádření ke dvěma návrhům ohledně složení výboru SRPMŠ a výši příspěvku pro děti na letošní školní rok.

Oba návrhy byly většinou schváleny ( viz tabulka níže).

Žádáme Vás o zaplacení příspěvku

1.500,- Kč do  31.10.2020.

Platby posílejte výhradně na účet SRPMŠ 2400495283/2010

a do poznámky prosím napište:

  • jméno dítěte
  • třídu

 

 

počet

procent

Počet členů SRPMŠ celkem

99

 

Formulář odevzdalo celkem

84

84.85%

 

počet

procent

Složení výboru: ano

59

70.24%

Složení výboru: ne

1

1.19%

Složení výboru: nic

24

28.57%

     

Příspěvek 1500 Kč: ano

53

63.10%

Příspěvek 1500 Kč: ne

4

4.76%

Příspěvek 1500 Kč: nic

27

32.14%

Děkujeme za Vaši úžasnou spolupráci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení  rodiče ,

                Spolek  rodičů a přátel mateřské školy spolu s vedením školy se tímto na Vás obrací

s žádostí o zaplacení  ročního finančního příspěvku - daru rodičů dětem ve výši 1.500,- Kč, odsouhlaseného dotazníkovým šetřením k 30.9.2020.

Současně Vám pro přehlednost předkládáme jednoduchou finanční kalkulaci  použití těchto prostředků ve škol. roce 2020 / 2021

Výběr:                         100 dětí celkem

                                    100 x 1.500,-Kč =      150.000,- Kč

                       

Zůstatek ke dni 31.8..2020   účet + pokladna :  50.686,52 Kč

 

celkem    pro šk.rok 2020/2021 :  200.686,52 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh čerpání:

                                                                                     

nákup vánočních hraček (sponzor.dar SRPMŠ)  75.000,- Kč

( 18.750,- Kč/ třídu, na dítě : 750,-)

mikulášská nadílka                                          10.000,-          100,- /dítě

dárky pro děti – Vánoce                                  15.000,-        150,-/dítě

profes. divadla 9x                                          40.000,-        400,- Kč/dítě

rozloučení s předškoláky                                  5.000,-         50,- Kč/dítě

MDD dárky                                                    10.000,-         100,-Kč/dítě

dárky pro předškoláky cca 30 předš.               4.800,-        160,-Kč/dítě

celodenní  výlety                                            15.000,-         150,- Kč/dítě

dárky k 1.9.                                                      4.000,-         40,-Kč/dítě

dravci na zahradě                                            5.000,-          50,- Kč/dítě

bubnování                                                       5.500,-           55,- Kč/dítě

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čerpání  celkem                                             189.300,- Kč   

čerpání na dítě : 1.845,- Kč/rok

čerpání na předškoláka : 2.005,- Kč/rok

rezerva do roku 2021/2022 :  11.386,52 Kč                                                

 

 

            Děkujeme.                                                            Praze dne  5.10.2020

 Za výbor SRPŠ  - předsedkyně                                               

Jana Vondrášková                                                                  

 Čerpání sestavila : Benešová, řed.MŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis ze schůze výboru SRPMŠ Fillova, z.s., konané dne 17.09.2020

Program:

  1. Zahájení schůze a přivítání účastníků schůze paní ředitelkou Benešovou.

 

  1. Bylo navrženo a jednomyslně schváleno složení nového statutárního orgánu Spolu rodičů a přátel Mateřské školy Fillova pro školní rok 2020/2021 v tomto složení:

Předsedkyně – p. Jana Vondrášková

Pokladní – p. Lucie Cicala

Zástupce třídy „Jahůdek“ – p. Kateřina Bianchini

Zástupce třídy „Sluníček“ – p. Magdaléna Pospíšilová

Zástupce třídy „Rosniček“ – p. Tereza Dvořáková

Zástupce třídy „Borůvek“ – p. Jana Vondrášková

 

  1. Členský příspěvek rodičů byl jednomyslně schválen ve výši 1500,- Kč na celý školní rok. Částku je možné zaplatit na účet spolku vedený u Fio banky, a.s. číslo účtu 2400495283/2010.

Dne 17.09.2020 zapsala Lucie Cicala.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyúčtování roku 2019/2020

 

 CCF05102020.pdf