Drobečková navigace

Úvod > Informace

Informace o škole

Legislativní postavení školy:      
zřizovatelem je úřad Městské části Prahy 4, Antala Staška 2059/80b

Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace  a je samostatným právním subjektem od ledna 1995.

Kapacita školy:
škola zařazena v síti škol ministerstva školství se stavební kapacitou 120 dětí, hygienickou 104 přítomných dětí. Tato je zatím ze strany rodičů každoročně  kompletně využita. MŠ Fillova je 4 třídní mateřská škola, třídy jsou homogenní. Pro školní rok 2022/2023 byla zřizovatelem kapacita navýšena na 112 dětí.

1. třída : "Jahůdka" p. učitelky Jana Kočová, Bc.Jana Ševců

2. třída : "Sluníčko" p. učitelka Petra Kubů, Ing.Lucie Cicala a ředitelka Bc. Dana Josefína Benešová, 

3. třída  : "Rosnička" p. učitelky  Klára Prchalová,  Ing.Hana Mašková, asistentka pedagoga: asistentka pedagoga: Václava Pohořelá

4. třída : "Borůvky" p. učitelky  Petra Suchanová ( zástupkyně řed.), Anna Vajašová, asistentka pedagoga: Ing. Martina Šilarová ( nástup dle zprávy z PPP)

 

Dopravní dostupnost: vzdálena 5 minut chůze od stanice metra Budějovická, nebo autobusy č.124, 193 , 134 stanice Antala Staška  a 170, 118, 121 stanice Krčská.

Umístění školy:

V zástavbě bytových domů a rodinných domků, mimo hlavní  dopravní komunikace, v klidném rovinatém terénu s pravidelně a kvalitně udržovanou rozlehlou zahradou o rozloze cca 4.600 m2, se vzrostlými stromy a bohatě vybavenou  herními objekty a prvky, dopravním hřištěm, 4 pískovišti a mlhovištěm.

Provozní doba školy:         6.30 – 17.00 hod.

Personální, pedagogická a odborná způsobilost je na dobré úrovni. Tvoří ji stabilní kolektiv kvalifikovaných pedagogů střední a starší věkové skupiny. Pro nadprůměrné podmínky kvalitní práce hovoří i fakt, že většina pedagožek se dále ještě pracovně specificky zaměřuje.

Koncepce školy:           

naše dlouhodobá koncepce je přednostně orientována na přípravu dětí pro úspěšný start do základní školy. Dále na prohloubené působení estetické výchovy, rozvoj estetického cítění a základů morálně hodnotové orientace i sociálně komunikační vyspělosti dítěte. Jinými slovy snažíme se o vytváření schopností empatie a prosocionálního chování každého jednotlivého dítěte k ostatním dětem, dospělým. Díky kolektivnímu životu bývají obvykle tyto sociální role pro děti zcela nové, ale velmi podnětné. Realizace probíhá především v každodenní systematické výchovně vzdělávací práci, v činnosti celé řady nadstandardních  aktivit vše odborně, ale v rodinném duchu propracované v třídních vzdělávacích programech. Tyto jsou stavebními kameny celoškolského vzdělávacího programu s názvem „ NEJEN HROU VŠE ZAČÍNÁ .“

Základní cíl tohoto výchovně vzdělávacího dokumentu je: soustavnou a kvalitní prací dovést dítě na práh školy samostatné, jisté a odvážné, schopné umět a chtít pomoci druhým, citlivé k přírodě, vnímavé k estetickým i pracovním hodnotám vytvořenými dřívějšími i dnešní společností.

Školní vzdělávací program je celoročně k dispozici v hlavní chodbě školky.

Od 1.9.2017 byla uzákoněna povinná předškolní docházka.

Nabídka nadstandardních aktivit školy:

-keramický kroužek - celoroční práce  kroužku pod vedením učitelky školy spolu s odborně vzdělanou keramičkou. Děti pracují v  keramickém ateliéru v suterénu školky. Výrobky dětí, glazované dospělými a vypálené ve vlastní elektrické keramické peci jsou originální výzdobou celé školky..

-taneční kroužek - pod vedením lektorky z ověřené firmy obohacuje děti o radost z pohybu a vnímání klasické i moderní taneční hudby. Vystoupení dětí při zahradní slavnosti je opravdovým kulturním zážitkem.


-kroužek angličtiny- celoroční činnost tohoto  kroužku 2x týdně. Hravou formou seznamování se s novým  jazykem.

-fotbal :  zájmový kroužek, který je ve spolupráci se ZŠ realizován od října roku 2013. Zde pod vedením profesionálů jsou děti vedeny ke kolektivní míčové hře a to v prostorách zahrady ZŠ Poláčkova , v zimním období pak v tělocvičně této školy. Zájmový kroužek není standardně určen pouze chlapcům, mohou se ho zúčastnit i děvčata.

-sportovní hry - pod vedením mladé lektorky se děti seznamují s kolektivní hrou, učí se "závodit" a prožívat radost z pohybu společně se svými kamarády.

- logopedie- probíhá 1x týdně v nově zřízené, krásně vyzdobené a dobře vybavené logopedické učebně  pod vedením asistentky logopeda ( naší paní učitelky) hravou formou.

Pořádání každoročních tradičních akcí pro děti a jejich rodiče- Mikulášská nadílka, vánoční dílna s dětmi a rodiči, dětský karneval, "uspávání broučků", oslavy MDD, celodenní školní výlety, polodenní tématické výlety, besídka  ke Dni matek, Poslední zvonění,  lampionový průvod, pouštění draků apod.

Jednotlivé akce netradiční- např. výlety do hasičské zbrojnice, městské knihovny, návštěvy ekocentra,  sportovní soutěže na Děkance a Braníku, rozličných výtvarných výstav a soutěží.

Od 2. pololetí  1x týdně v odpoledních hodinách cca 13:30 - 14:15 hod. zařazujeme pro předškolní děti "Klub školáčků", kde si děti hravou formou mohou ověřit a prohloubit své znalosti, důležité pro vstup do ZŠ.

Spolupracujeme:

-         s rodiči – v každodenním osobním kontaktu pí. učitelek a rodičů, dále na třídních schůzkách a v individuálních konzultačních dnech rodičů v mateřské škole, dále spolupráce s rodiči na úrovni samostatně registrovaného sdružení rodičů – voleného sedmičlenného výboru rodičů

-         s Pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu 4 –pravidelná těsná spolupráce při posuzování školní zralosti dětí mimo jiné i  osobními návštěvami kmenové psycholožky v naší škole a její pozorování samostatného projevu dětí v jednotlivých činnostech

-         se ZŠ – hospitacemi obou předškolních tříd v 1. třídách ZŠ Poláčkova .

                   

  

Vybavení školy: 

Během posledních několika let proběhla ve škole kompletní obměna nábytku v jednotlivých třídách včetně židlí a stolků. V  roce 2008 proběhla kompletní rekonstrukce dětských sociálních zařízení ve všech třídách. Zakoupeny byly rovněž velice kvalitní protialergické přikrývky pro odpolední odpočinek dětí. Rovněž vybavení hračkami a učebními pomůckami je v dostatečném množství, každoročně se doplňuje. Přednost mají hračky podporující rozvoj dětské fantazie a manuální zručnosti dětí. Zcela záměrně ve vybavení školy chybí hračky vojenského charakteru.

Pobyt venku: 

Zařazujeme pravidelně v časovém rozsahu v závislosti na aktuální kvalitě ovzduší denně mezi 10.00 – 12.00 hod., v jarním, podzimním a letním období i odpoledne mezi 15.00 – 17.00 hod. pobyt venku na školní zahradě využíváme především ke spontánním hrám dětí. Pro tyto rozmanité hry si děti volí podle nálady a chuti z výběru mnoha herních prvků, které byly v roce 2011 nově instalovány na školní zahradu. Děti dále  využívají nabídky velkých plastových traktorů, nákladních, osobních a závodních automobilů, koloběžek, tříkolek či z další bohaté nabídky hraček určených pro hry venku. K prohloubení znalostí dětí z oblasti dopravní výchovy přispělo  dopravní hřiště, které se nachází v přední části zahrady. Při pobytu venku mají děti také k dispozici čtyři pískoviště, kde se pravidelně mění písek a tento se posléze ještě 2x ročně dezinfikuje. Toto se provádí přirozenou cestou bez zásahu chemie, ale s jednoznačným cílem zabránit mikrobiálnímu a parazitnímu znečištění nad hygienické limity. V letním období za krásných horkých dnů tráví děti většinu času v mlhovišti bez obav z prochladnutí, protože je sem  zavedena  teplá voda. Mlhoviště bylo v  roce 2016 kompletně opraveno a potaženo protiskluzným materiálem s dětskými prvky, které mohou děti využívat i mimo letní sezonu.  

Ozdravná opatření:        

V denním režimu dne nezařazujeme klasické formy otužování sprchováním, saunováním. Lehké formy otužování praktikujeme pravidelným pobytem venku, větráním, v sezóně využitím mlhoviště. Samozřejmostí je na každé třídě kvalitní čistička vzduchu, která je pravidelně využívána během odpočinku dětí, během celého dne pak v období inverzního počasí.

Stravování:   

Příprava stravy je  vlastní. Alternativní stravování nerealizujeme, dovoz stravy do naší MŠ není, cizí strávníky nemáme. Pitný režim zabezpečen  v průběhu celého dne podle potřeb dětí přímo ve třídách. Při pobytu venku je pitný režim zabezpečen vestavěným pítkem  na zahradě školy, které děti podle své potřeby jednoduchým způsobem obsluhují samy. Druhy nápojů se střídají – čaje ovocné, bylinkové, černé, džusy, sirup. Z hygienických důvodů si děti nosí lahvičky s pitím, které stále doplňujeme.

Platba stravného  :           

celodenní stravné 50 Kč / dítě a den    =    za měsíc 990,- Kč 

 polodenní stravné  35 Kč/den a dítě  =  770,- Kč/ měsíc ( platí pouze pro děti s dohodnutou polodenní docházkou)

 - dítě dosahující v daném školním roce 7 let :

celodenní stravné 53 Kč / dítě a den    =    za měsíc 1.050,- Kč     

 polodenní stravné  37,- Kč/den a dítě = 814,- Kč/měsíc

Další platba:

školné    –   pro školní rok 2022 / 2023  = 628,-Kč/ měsíc, polodenní : 418,- Kč/měsíc

Děti, které plní povinnou školní docházku a děti s odkladem školné neplatí.

 

 

 Spojení na vedoucí školní jídelny p. Hubinovou :

úřední hodiny : Út a Čt 8:00 - 13:00 hodin

telefon : 721 111 799

e-mail : hubinova@cetrum.cz